szajbuss

47 tekstów – auto­rem jest szaj­buss.

Naj­pierw upa­damy, aby po­tem wstać. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 maja 2012, 22:51

Kiedy zro­zumiecie, że dro­gie lo­ga, to nie dro­ga do Bo­ga i kiedy przes­ta­niecie prze­liczać jaką ma war­tość, to co noszę na nogach? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 marca 2012, 00:22

Mu­zyka za­pisem te­go, co kto ma w głowie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 5 lutego 2012, 18:28

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 19 stycznia 2012, 19:35

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 10 stycznia 2012, 19:37

Na tym świecie śle­py chce pro­wadzić ku­lawe­go, a głuchy chce słuchać. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 grudnia 2011, 13:56

Na­tury nie zmienisz, me­tal jest me­talem, plas­tik jest plastikiem. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 grudnia 2011, 08:02

Fa­ni w trak­cie, hej­terzy po fakcie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 grudnia 2011, 10:17

Co cię nie za­biję, spra­wi, że będziesz chciał się zabić. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 grudnia 2011, 14:04

Nie jest łat­wo żyć ciężko. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 grudnia 2011, 20:34
szajbuss

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szajbuss

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność